این وب تحت نظر متخصصین حوزه علوم رفتار وبیولوژی(دکتریوسفی,..ملک حسینی,..صفایی,متوصل) تنظیم می گردد.
پردازش روان شناختی:

=>ارزیابی هوش>>>>مقیاس هوش وکسلر (ویرایش سوم)

 =>نقایص عملکردی>>>>استنفورد  بینه -مجموعه وودکاک جانسون-مجموعه ارزیابی کافمن

=>ادراک دیداری/دیداری حرکتی>>>>آزمون دیداری-حرکتی بندرگشتالت مجموعه وودکاک جانسون

=>ادراک شنیداری/زبان>>>>هوش وکسلر(ویرایش سوم)-آزمون رشد زبان-مجموعه وودکاک جانسون-آزمون واژگان تصویری پی بادی

۲-تفاوتها:

=>تفاوت درون فردی>>>>مجموعه وودکاک جانسون-هوش وکسلر(ویرایش سوم)

=>تفاوت توانایی-پیشرفت تحصیلی>>>>مجموعه وودکاک جانسون-هوش وکسلر -آزمون پیشرفت انفرادی پی بادی تجدید نظر شده آزمون زبان نوشتاری- مجموعه ارزیابی کافمن

۳-تشخیص افتراقی:

=>عقب ماندگی ذهنی>>>>آزمون هوش

=>اختلال هیجانی>>>>مشاهده در کلاس -درجه بندی رفتار بوسیله معلم- درجه بندی های گروه سنجی

=>ناتوانی حسی(بینایی.شنوایی)-حرکتی>>>>تست پزشکی-بررسی پرونده مدرسه (سلامت)

=>محرومیت های فرهنگی.عاطفی ...>>>>بررسی چگونگی تحول زبان

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط میلاد   |